VOCAL Ryosuke

​BirthDay:6/18

GUITAR MICKY

​BirthDay:10/4

DRUM DAIKI

​BirthDay:1/13